Nieuws

Synode 2021-2024

Op 4 oktober 2023, feestdag van Sint-Franciscus van Assisi, ...

Lezing van de week

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 25, 31-46

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. „Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. „De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. „Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. „Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. „Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. „Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? „En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? „En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? „De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan. „En tot die aanzijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. „Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. „Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. „Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en hebt Mij niet gekleed. „Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. „Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? „Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. „En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.”
  Externe Links

Contact
Brink 33
1251 KT Laren
035-5382071  
(maandag t/m donderdag: 9.00-13.00 uur.)
info@sintjanlaren.nl