Deelname aan vieringen

26 okt Deelname aan vieringen

De meest recente maatregelen van de rijksoverheid ter bestrijding van het coronavirus laten de mogelijkheid open om kerkdiensten te houden met meer dan 30 personen.

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is naar aanleiding hiervan het volgende gepubliceerd:

 

“De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook onze pa­ro­chies tot het nemen van ver­gaande maat­regelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maat­werk, maar de snel ver­an­de­rende situatie alsmede het feit dat ook de Neder­landse over­heid buiten de kerken sinds afgelopen dins­dag geen uit­zon­de­ringen meer toe­staat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de ko­men­de weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze li­tur­gische vie­rin­gen.”

 

“Het bisdom doet daarom op alle pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen een dringend beroep om hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen en zich te hou­den aan deze maat­regelen. Dit betekent dat bij alle li­tur­gische vie­rin­gen maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn, exclusief be­die­naren. Dit zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber.”

 

Voor de twee vieringen in onze parochie betekent dit dus ook dat er vanaf komend weekeinde 17/18 oktober per viering slechts 30 personen kunnen worden toegelaten. De procedure die hiervoor gevolgd zal worden is alsvolgt. Op basis van de intekenlijsten die de afgelopen weken zijn bijgehouden worden per viering kerkgangers uitgenodigd. Dit zal telefonisch gebeuren en wekelijks zullen dat ook andere personen zijn.

 

Ons dringend verzoek en advies aan u is: Kom niet naar de kerk als u daarvoor niet telefonisch bent uitgenodigd. We kunnen niet meer dan 30 personen toelaten en het zou spijtig zijn als u voor een gesloten deur komt. Gebruik de uitzendingen op TV of KathedraalTV (internet) als alternatief.

 

We beseffen dat wij, sinds we in onze kerk in juni weer samen de eucharistie mochten vieren op zorgvuldige wijze de registratie van kerkgangers en de toegang tot het kerkgebouw hebben geregeld. Daarom is het des te meer spijtig dat we weer terug moeten naar 30 personen per viering. Maar we doen dat uiteraard met het doel om covid-19 zo snel mogelijk kwijt te raken.

 

Het bisdom realiseert zich dat dit in veel pa­ro­chies weer extra inzet zal vereisen van pastores en vrij­wil­li­gers, maar ver­trouwt erop dat het belang van de maat­regelen dui­de­lijk is, hoe betreurens­waar­dig deze ook zijn. We blijven echter hoop­vol, en bid­den om kracht in deze moei­lijke tijd.

 

Zodra zich wijzigingen in deze situatie voordoen, informeren wij u uiteraard.