Koren

Koren

Zangkoor Sint Jan-Goede Herder o.l.v. Bas Groenewoud

Contactadres: Mw. Joukje de Rue
e-mail: zangkoorsjghlaren@gmail.com


De Cantorij van Sint Jan o.l.v. Jim Berben

Contactadres: Mw. Mieneke Bakker-de Wit,
tel 035-5312491, e-mail: mieneke.bakker@hccnet.nl


Het Kinderkoor o.l.v. Jim Berben

Contactadres: Mw. Mieneke Bakker-de Wit,
tel 035-5312491, e-mail: mieneke.bakker@hccnet.nl


Sint Jans Schola o.l.v. Hans Rikkert de Koe

Nadere informatie: tel. 035-6833645, www.sintjansschola.nl